پروانه های بهداشتی و مسوول فنی کارگاه

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

(شماره بازنگری: 6 – تاریخ بازنگری: 1395/11/24)

1- تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی (پیوست شماره 1)
2تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح
3- ارائه اصل فیش واریز هزینه های مربوط به پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی به مبلغ 1880000 ریال به شماره حساب 2173319012006 حساب بانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458
4- درصورت نبودن آزمایشگاه درمحل کارگاه، ارائه قرارداد با آزمایشگاههای مورد تایید سازمان غذا و دارو الزامی است.
(تعیین حداقل تعداد آزمونهای لازم برای محصولات)
– در خصوص سموم و باقی مانده آفت کشهای نباتی حداقل هر سه ماه یکبار به صورت تصادفی نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه صورت پذیرفته و نتایج، مستند سازی و نگه داری شود.
5- فهرست تجهیزات خط تولید کارگاه
6- کروکی مکانی ساختمان کارگاه
7- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال آن بر روی CD

◊ شما می توانید فهرست مدارک و فرم  لازم جهت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

1- نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
2- نامه درخواست مدیر عامل
3- تکمیل فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره 2)
4- تصویر آخرین پروانه بهره برداری و مسوول فنی از معاونت غذا و دارو استان گیلان
5- تصویر تصدیق نهایی ثبت نام تجاری و علامت تجاری در طبقه مورد نظر به نام دارنده پروانه بهره برداری
6- اصل تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
7- اصل تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
8- اصل فیش های واریزی جهت صدور/ تمدید پروانه بهداشتی ساخت به مبلغ 1450000 ریال به حساب شماره 2173319011008 حساب بانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458 به نام خزانه داری کل و مبلغ 560000 ریال برای تمدید پروانه ساخت (برای هر محصول) بصورت مجزا (کپی برابر با اصل شده توسط امور مالی معاونت غذا و دارو)
9- تصویر طرح برچسب/ لیبل محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی با درج نشانگر رنگی (برای محصولات مشمول)
10- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت
11- اخذ بارکد برای محصول مورد درخواست
12- تصویر قرارداد با آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)
13- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 درصورت استفاده بر روی برچسب
14- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه وارداتی
15- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار (جهت تمدید پروانه)
16- مدارک آنالیز مشخصات رنگ و اسانس مصرفی در فرمولاسیون
17- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده.
تبصره 1- در صورت تولید و توزیع در سطح عرضه خارج از محدوده کارگاه، ارائه تصویر برابر اصل شده ثبت نام تجاری ازسازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی الزامی است.
تبصره2- خاطرنشان می سازد در صورتیکه متقاضی درخواست تولید بیش از یک فرآورده را داشته باشد به ازاء هرفرآورده باید یک فرم جداگانه تکمیل و ارائه نماید.
تبصره3- به ازاء هر فرآورده، هزینه صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی باید به طور جداگانه پرداخت گردد.

◊ شما می توانید فهرست مدارک و فرم لازم جهت صدور پروانه ساخت کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی مسوول فنی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

1- فرم معرفی و تقبل مسوولیت فنی واحد کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) (پیوست شماره 3)
2- تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)
3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا تاییدیه ارزش تحصیلی
4 – تصویر گواهی پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت از انجام طرح (برای رشته های تحصیلی مشمول طرح نیروی انسانی)
5- اصل پروانه، استعفانامه قطعی و تسویه حساب مسوول فنی قبلی (در صورتی که کارگاه جدیدالتاسیس نباشد)
6- سوابق فعالیت های مرتبط (در صورت وجود)
7- فرم تعهد و سوگند نامه مسوول فنی و صاحب / صاحبان کارگاه دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح (پیوست شماره 4)
8- سه قطعه عکس 4×3
9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
10- دریافت فرم عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه دریافتی ازکارشناس مربوطه و ارائه تاییدیه عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه از مراجع مربوطه.
11- واریز هزینه مربوط به صدور پروانه مسوول فنی به مبلغ 560000 ریال به حساب شماره 2173319011008 بانک ملی شعبه شهرک قدس کد  1458 به نام خزانه داری کل
12- عضویت در انجمن مسوولین فنی (یک قطعه عکس – کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی – فیش واریزی به مبلغ 680000 ریال به حساب 0802100787 بانک تجارت شعبه مرکزی رشت به نام انجمن صنفی مسوولین فنی استان گیلان )
13- پوشه
14- قرارداد کار مسوول فنی و کارگاه (4 نسخه)
15- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال تصویر آنها بر روی CD، اسکن عکس و انتقال تصویر آنها بر روی CD مجزای دیگری الزامی است.
تبصره 1- رشته تحصیلی مسوول فنی باید با چارت مصوب مسوول فنی مطابقت داشته باشد.
تبصره2- مسئول فني معرفي شده باید در اختیار کارگاه جهت انجام امور محوله بوده و نباید صاحب/ صاحبان یا یکی از اعضاء هیات مدیره باشد.
تبصره3- با توجه به نظر معاونت غذا و دارو و کمیته فنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر در صورتی که فاصله بین اولین و آخرین کارگاه حداکثر یک کیلومتر باشد، نظارت سه کارگاه و در خصوص بسته بندی غلات و حبوبات  نظارت پنج کارگاه در حوزه یک معاونت غذا و دارو، می تواند توسط یک مسئول فنی نظارت صورت گیرد.
تبصره4- در صورتیکه مسئول فنی به هر دلیلی جهت انجام امور محوله امکان حضور در کارگاه را نداشته باشد باید نسبت به معرفی فرد جانشین واجد شرایط و دارای صلاحیت (مطابق با چارت مصوب مسوول فنی) جهت تقبل انجام امور محوله در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با اخذ تائیدیه از اداره کل/ معاونت غذا و دارو اقدام نماید.
تبصره5- در خصوص مرخصی زایمان طبق مقررات مربوطه اقدام گردد.

◊ شما می توانید فهرست مدارک و فرم های لازم  جهت صدور پروانه مسوول فنی کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

– تمدید پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و ساخت واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) به صورت یکساله و همزمان می باشد.

مدارک مورد نیاز عبارتند از:
1- درخواست کتبی تمدید پروانه های ساخت و بهره برداری
2- کپی فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی سنوات گذشته
3- گپی فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی سنوات گذشته
4- کپی طرح برچسب/ اتیکت محصول با مهر و امضاء مدیر عامل و مسوول فنی
5- بارکد ملی برای محصولات مورد نیاز
6- ارائه اصل فیش های واریزی به مبلغ 560000 ریال (برای هر محصول) جهت اصلاح یا تمدید پروانه ساخت به حساب شماره 2173319011008 حساب بانک ملی شعبه شهرک قدس کد  1458
7- ارائه اصل فیش های واریزی به مبلغ 940000 ریال جهت اصلاح یا تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری به حساب شماره 2173319012006 حساب بانک ملی شعبه شهرک قدس کد  1458
8- تکمیل فرم سه برگی پروانه ساخت برای هر محصول به صورت جداگانه (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
9- کپی تعهد نامه محضری نشانه گذاری (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
10- کپی تعهد نامه محضری تعلیق پروانه ساخت (طبق فرم موجود در مدارک لازم جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت)
11- نتایج آزمون و قرارداد با آزمایشگاه همکار به مدت یکسال
12- اسکن کلیه مدارک قید شده فوق و انتقال تصویر آنها بر روی CD الزامی است.

◊ شما می توانید فهرست مدارک لازم جهت تمدید پروانه بهره برداری و ساخت کارگاه را دریافت نمایید.

مدارک لازم برای تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی مسوول فنی واحد های کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

1- درخواست کتبی صاحب/ صاحبان کارگاه مبنی بر تمدید یا اصلاح پروانه مسوول فنی
2- کپی فرم معرفی و تقبل مسوولیت فنی واحد کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)
3- کپی فرم تعهد و سوگند نامه مسوول فنی و صاحب / صاحبان کارگاه
4- اصل پروانه مسوول فنی قبلی و کپی آن
5- قرارداد کار مسوول فنی (4 نسخه)
6- فتوکپی شناسنامه صفحه اول (3 برگ) و کارت ملی ( یک برگ پشت و رو )
7- فیش بانکی به مبلغ 510000 ریال به شماره حساب سیبا 2173319011008 بانک ملی شعبه شهرک قدس کد 1458 (نسخه اصلی یک برگ و نسخه کپی 2 برگ)
8- کپی پروانه بهره برداری بهداشتی شرکت
9- عکس 4×3 (4 قطعه)
10- اسکن کلیه مدارک فوق الذکر در دو لوحه فشرده (CD) مجزا (اسکن 7 مورد اول بر روی یک لوحه فشرده و اسکن عکس بر روی لوحه فشرده دیگر)
11- پوشه
12- تمدید عضویت در انجمن مسوولین فنی (مدارک مورد نیاز: واریز 480000 ریال به حساب 0802100787 بانک تجارت شعبه شریعتی رشت کد 8020 به نام انجمن صنفی مسوولین فنی گیلان – فتوکپی کارت ملی – فتوکپی شناسنامه – فتوکپی مدرک تحصیلی- 6 قطعه عکس 4×3 – یک نسخه از آخرین قرارداد – تصویر پروانه مسوول فنی)

◊ شما می توانید فهرست مدارک لازم جهت تمدید پروانه مسوول فنی کارگاه را دریافت نمایید.

 

◊ شما می توانید دستور العمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) را دریافت نمایید.

 

 

14 دیدگاه برای پروانه های بهداشتی و مسوول فنی کارگاه

 1. admin گفت:

  با سلام
  بعد از پیگیری های فراوان دبیر محترم انجمن محتویات این صفحه در 31 شهریورماه 1393 بازنگری گردید.
  به امید روزهای روشن فردا
  مهدی حسین آبادی

 2. احمدصادقی گفت:

  باسلام وعرض ادب اینجانب قصدایجادیک کارگاه کوچک تولید کلوچه را دارم لطفا من را در این مورد راهنمایی کنید واز کجا باید شروع کنم ممنون میشم

 3. رستگار گفت:

  سلام آقای صادقی ، ابتدا باید به معاونت غذا و دارو مراجعه کنید و شناسه نظارت بگیرید کارشناسان این معاونت ،حداقل ضوابط را شامل حداقل متراژ و ضوابط بهداشتی را به شما اعلام می کنند

 4. محمد گفت:

  سلام
  من میخوام کارگاه بسته بندی حبوبات بزنم برای اخذ مجوز و راه اندازی اولیه تقریبا چقدر سرمایه لازم دارم برای شروع کار
  لطفا راهنمایی کنید

  ممنون

 5. حسین بوری ابادی گفت:

  باسلام خدمت شما قصد راه اندای کارگاه بسته بندی نان سنتی دارم میخواستم بدوم درصورت بستن قرارداد مبنی بر تحویل گرفتن نان از نانوایی وبسته بندی نان توسط بنده راه اندازی کارگاه ممکنه یا باید نان توسط خودم تولید بشه با تشکر

  • admin گفت:

   با سلام برای دریافت پاسخ به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع در رشت – چهار راه حشمت – ابتدای کوی بیانی – کوچه دوم – ساختمان معاونت غذا و دارو مراجعه نمایید. با تشکر

 6. صادق گفت:

  با سلام
  بنده از شهرستان استارا یه سوال داشتم
  میخواستم واسه پرورش قارچ مجوز بسته بندی بگیرم ولی در بهداشت شهرستان شرایطی رو برای ما گفتن که خیلی سخته
  میخواستم اگه میشه مارو راهنمایی کنید
  ممنون میشم.

  • admin گفت:

   با سلام لطفا جهت کسب اصلاعات بیشتر در ساعت کار اداری با دفتر انجمن خانم مهندس ملک زاده یا خانم مهندس کوچکی تماس بگیرید 01333618830 با تشکر

 7. سعادتی گفت:

  سلام.رشته کارشناسی بهداشت مواد غذایی با منشا دامی میتونن به عنوان مسئول فنی کارخانه کنجد شروع به کار کنن

  • admin گفت:

   ا سلام لطفا جهت کسب اصلاعات بیشتر در ساعت کار اداری با دفتر انجمن خانم مهندس ملک زاده یا خانم مهندس کوچکی تماس بگیرید 01333618830 با تشکر

 8. zzz گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  اینکه میگن تولیدی مواد غذایی حداقل متراژ برا مشاغل خانگی باید ۱۲۰متر باشه .آیا معنی داره به این بگن مشاغل خانگی واقعا نا امیدمون کردن

 9. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 10. امیر گفت:

  سلام دوست عزیز
  آیا با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی میتوانم مسىول فنی آزمایشگاه کارخانه آجیل سازی بشم؟

 11. عدالتخواه گفت:

  سلام فرم sp-pr-1393-0010 را لطفا قرار بدید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Max visitors today: 8 at 12:33 am UTC
This month: 83 at 04-20-2019 08:02 am UTC
This year: 83 at 04-20-2019 08:02 am UTC
All time: 87 at 12-20-2017 04:34 am UTC