تولید قراردادی (ظرفیت خالی)

با توجه به تغییرات بوجود آمده در ضوابط استفاده از ظرفیت خالی (تولید قراردادی) طبق کد سند: Sp-Pr-1393-0012 شماره بازنگری:۰۲ در مورخه:۱۳۹۶/۰۳/۰۱ بدین وسیله می توانید ضوابط مذکور را از لینک زیر دریافت نمایید.

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز تولید قراردادی مصوب ۱۳۸۸ بازنگری شماره دو خردادماه ۱۳۹۶ را دریافت نمایید.

تعهدنامه نشانه گذاری مدیر عامل واحد تولیدی/ دارنده نام تجاری و مسوول/مسوولین فنی ناظر بر تولید جهت تولید قراردادی را دریافت نمایید.

تعهدنامه نشانه گذاری رنگی تغذیه ای جهت دریافت پروانه ساخت تولید قراردادی (ظرفیت خالی) را دریافت نمایید.

تعهدنامه دریافت پروانه ساخت تولید قراردادی (استفاده از ظرفیت خالی)  را دریافت نمایید.

مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی)
الف: دارنده علامت تجاری در داخل کشور
۱- درخواست کتبی دارنده علامت تجاری (سفارش دهنده)
۲- نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
۳- اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی دارنده علامت تجاری (برای اشخاص حقوقی)/ مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه (پروانه بهره برداری) برای کارخانه تولید کننده
۴- تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدکننده که موضوع قرارداد، نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و نام مسوول فنی ناظر بر تولید در آن صراحتاً قید شده باشد.
تبصره: درصورتی که مسوول فنی معرفی شده غیر از مسوول فنی کارخانه تولید کننده یا دارنده علامت تجاری باشد باید متقاضی نسبت به معرفی مسوول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط و ارائه مدارک طبق دستورالعمل مربوطه جهت صدور پروانه مسوول فنی معرفی شده، اقدام نماید.
۵- تصویر برابر اصل (توسط مراجع ذیصلاح) گواهی ثبت علامت تجاری یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام دارنده علامت تجاری صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که باید دارای ویژگی های زیر باشد:
– نام یا عدد به فارسی که بعنوان علامت تجاری محصول ثیت گردد (تصویر و شکل به تنهایی مورد قبول نیست).
– دارای تاریخ اعتبار باشد.
– طبقه محصول مورد نظر در گواهی ثبت علامت تجاری محصول قید شده باشد.
۶- در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد، ارائه فرمول در فرم درخواست صدور/ تمدید پروانه ساخت که به تایید، مهر و امضاء مسوول فنی معرفی شده رسیده باشد (بند مربوط به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بداشتی معاونت غذا و دارو استان گیلان تکمیل و تایید شده باشد.)
۷- درصورت تمدیدی یا اصلاح فرمول، در میزان قند، نمک و چربی آن کاهشی صورت گیرد.
۸- تاییدیه حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی/PRPs (کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز از ۲۰۰ امتیاز) واحد تولیدی با درج تاریخ انجام ارزیابی (تایید شده توسط رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر کارخانه تولیدی)
۹- تصویر برابر اصل شده پروانه بهداشتی ساخت برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی (توسط دانشگاه ناظر بر تولید تایید و برابر اصل شده باشد)
۱۰- تصویر طرح برچسب تایید شده دارنده علامت تجاری که علاوه بر موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نشانگر رنگی، نام و آدرس کارخانه تولیدی و جمله “بنا به سفارش …………………………..” (دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد.
۱۱- اصل تعهد نامه محضری مشترک مدیر عامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری و مسوول/ مسوولین فنی ناظر بر تولید/توزیع (درصورت وجود) مبنی بر تضمین سلامت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، توزیع، عرضه و تقبل مسوولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده با فرآیند تولید و رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و رعایت اصول برچسب گذاری با امضاء مدیر عامل کارخانه تولید کننده، دارنده علامت تجاری و مسوول/مسولین فنی (با تایید امضاء توسط دفترخانه اسناد رسمی)
۱۲- اصل یا تصویر برابر اصل شده تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری توسط مدیر عامل کارخانه تولیدی و مسوول/ مسوولین فنی ناظر بر تولید.
۱۳- تعهد نامه نشانگر رنگی تغذیه ای جهت دریافت پروانه ساخت تولید قراردادی (ظرفیت خالی).
۱۴- واریز هزینه صدور/ تمدید پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) طبق آخرین مصوبه هیات وزیران برای هر پروانه بصورت مجزا توسط دستگاه کارتخوان (پوز) موجود در واحد امور مالی معاونت غذا و دارو استان گیلان و ارائه برگه رسید واریزی.
۱۵- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی
۱۶- اخذ بارکد GTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای محصول مورد درخواست
۱۷- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 درصورت استفاده بر روی برچسب.
۱۸- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه مصرفی وارداتی.
۱۹- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار برای محصول مورد درخواست (در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی)
۲۰- درصورتی که فرآورده فاقد مقرارات ملی بوده یا براساس تحقیقات فرموله شده باشد ارائه مدارک و مستندات بین المللی جهت بررسی الزامی است.
۲۱- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده (حجم مدارک بر روی CD بیشتر از ۵ مگابایت نباشد).
◊ مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه بهداشتی ساخت تولید قراردادی (دارنده علامت تجاری در داخل کشور) را دریافت نمایید.
ب: دارنده علامت تجاری خارج از کشور (تحت لیسانس)
۱- درخواست کتبی کارخانه تولید کننده (سفارش گیرنده)
۲-  نامه درخواست از شبکه بهداشت شهرستان مربوطه
۳- تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدکننده که موضوع قرارداد، نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و نام مسوول فنی ناظر بر تولید در آن صراحتاً قید شده باشد.این مدرک باید به تایید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده و به زبان فارسی ترجمه رسمی گردد.
تبصره: درصورتی که مسوول فنی معرفی شده غیر از مسوول فنی کارخانه تولید کننده یا دارنده علامت تجاری باشد باید متقاضی نسبت به معرفی مسوول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط و ارائه مدارک طبق دستورالعمل مربوطه جهت صدور پروانه مسوول فنی معرفی شده، اقدام نماید.
۴- مستندات مالکیت یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام سفارش دهنده که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تایید گردیده باشد یا اجازه نامه رسمی که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تایید گردیده به انضمام تعهد پاسخگویی عواقب استفاده از نام تجاری ارائه گردد.
۵- در مواردی که تولید قراردادی ( تحت لیسانس) با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد، ارائه فرمول در فرم درخواست صدور/ تمدید پروانه ساخت که به تایید، مهر و امضاء مسوول فنی معرفی شده رسیده باشد (بند مربوط به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بداشتی معاونت غذا و دارو استان گیلان تکمیل و تایید شده باشد).
۶- درصورت تمدیدی یا اصلاح فرمول، در میزان قند، نمک و چربی آن کاهشی صورت گیرد.
۷- تاییدیه حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی/ PRPs (کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز از ۲۰۰ امتیاز) تولیدی با درج تاریخ انجام ارزیابی (تایید شده توسط رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر کارخانه تولیدی)
۸- تصویر برابر اصل شده پروانه بهداشتی ساخت برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی (توسط دانشگاه ناظر بر تولید تایید و برابر اصل شده باشد)
۹- تصویر طرح برچسب تایید شده دارنده علامت تجاری که علاوه بر موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نشانگر رنگی، نام و آدرس کارخانه تولیدی و جمله “بنا به سفارش …………………………..” (دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد.
۱۰- اصل تعهد نامه محضری مشترک (درصورت تایید تعهدنامه مذکور توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، لزومی بر محضری بودن آن نیست) مدیر عامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری و مسوول/ مسوولین فنی ناظر بر تولید/توزیع (درصورت وجود) مبنی بر تضمین سلامت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، توزیع، عرضه و تقبل مسوولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده با فرآیند تولید و جبران خسارت وارده و رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و رعایت اصول برچسب گذاری با امضاء مدیر عامل کارخانه تولید کننده، دارنده علامت تجاری و مسوول/مسولین فنی
۱۱- اصل یا تصویر برابر اصل شده تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری توسط مدیر عامل کارخانه تولیدی و مسوول/ مسوولین فنی ناظر بر تولید.
۱۲- تعهد نامه نشانگر رنگی تغذیه ای جهت دریافت پروانه ساخت
۱۳- واریز هزینه صدور/ تمدید پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) طبق آخرین مصوبه هیات وزیران برای هر پروانه بصورت مجزا توسط دستگاه کارتخوان (پوز) موجود در امور مالی معاونت غذا و دارو استان گیلان و ارائه برگه رسید واریزی.
۱۴- اصل پروانه ساخت قبلی در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی.
۱۵- اخذ بارکد GTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای محصول مورد درخواست.
۱۶- تصویر مجوز استفاده از گواهی نامه HACCP و ISO22000 درصورت استفاده بر روی برچسب.
۱۷- ارائه پروانه ساخت معتبر مواد اولیه مورد مصرفی داخلی و مجوز بهداشتی معتبر ورود مواد اولیه مصرفی وارداتی.
۱۸- ارائه سوابق نمونه برداری از محصول و نتایج آزمون آزمایشگاه همکار برای محصول مورد درخواست (در صورت درخواست تمدید پروانه ساخت تولید قراردادی)
۱۹- درصورتی که فرآورده فاقد مقرارات ملی بوده یا براساس تحقیقات فرموله شده باشد ارائه مدارک و مستندات بین المللی جهت بررسی الزامی است.
۲۰- ارائه لوح فشرده CD حاوی تصویر کلیه مدارک اسکن شده (حجم مدارک بر روی CD بیشتر از ۵ مگابایت نباشد).
◊ مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه بهداشتی ساخت تولید قراردادی تحت لیسانس (دارنده علامت تجاری خارج از کشور) را دریافت نمایید.

خانه

1 Comments
صوفی
| |

Pros مخفف چه کلماتی است

انجمن مسوولین فنی استان گیلان

انجمن صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی گیلان از سال 1380 با مجوز رسمی اداره کار و امور اجتماعی با 150 عضو آغاز به کار نمود.

اعضای انجمن، مسوولین فنی واحد های تولیدی وخدماتی در صنایع غذایی و بهداشتی می باشند.

مسوولین فنی، متخصصانی هستند که دارای شرایط لازم جهت کنترل و نظارت بر تولید در کارگاهها و کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط با صنعت مربوطه باشند و نیز صلاحیت این افراد به تایید کمیته فنی و قانونی رسیده باشد از آنجائیکه مسوولیت نظارت بر اجرایی ضوابط، قوانین بهداشتی واستاندارد ملی به عهده مسئول فنی می باشد، شرح وظایف این افراد را سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین می کند.

ارتباط با ما

گیلان / رشت / چهار راه حشمت / کوی بیانی / کوچه اول سمت چپ / ساختمان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان / طبقه اول
شماره تلفن: ۳۳۶۱۸۸۳۰ – ۰۱۳
شماره همراه: ۰۹۱۱۷۱۹۲۶۱۰

مهندس رستگار
rastgar@foodbaran.com
مهندس کوچکی
kochaki@foodbaran.com
مهندس ملک زاده
malekzadeh@foodbaran.com
مهندس حسین آبادی
info@foodbaran.com

موقعیت جغرافیایی
نقشه نشانی انجم صنفی مسوولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان گیلان
گواهینامه وزارت ارشاد
logo-samandehi